Regulamin sklepu internetowego www.ewelinacichowska-logosido.pl

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 

    Sklep internetowy www.ewelinacichowska-logosido.pl, dostępny pod adresem internetowym https://www.ewelinacichowska-logosido.pl/, prowadzony jest przez Ewelinę Cichowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą  Logosido, z siedzibą w Kostrzewach, Kostrzewy 9c, 11-320 Jeziorany, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posługującą się numerem NIP 7451583042 oraz REGON 383173330.

    Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Logosido Ewelina Cichowska, zwaną dalej Sprzedawcą oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest także do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2 Definicje

 

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 

    Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.ewelinacichowska-logosido.pl/

    Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Logosido Ewelina Cichowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7451583042 oraz REGON 383173330.

    Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

    Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

    Produkt – dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

    Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

    Operator płatności – System płatności Tpay.com należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437

    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu

    Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

    Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie

    Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta

    Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności

    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu

 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 

    Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:

        za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@logosido.pl

        pisemnie na adres: Kostrzewy 9c, 11-320 Jeziorany

        a także telefonicznie pod numerem: 502 500 468

 

§ 4 Zagadnienia techniczne

 

    Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

        urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

        oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

    Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.

 

§ 5 Informacje ogólne

    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

    Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

    Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umową Sprzedaży.

 

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

    W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail.

    Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

    Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

 

§ 7 Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 

    Jeśli wybrano opcję złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:

        wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz”,

        wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),

        wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

        wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,

        potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

    Jeśli wybrano opcję złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:

        przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,

        wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz zaznaczyć pole ” Stworzyć konto?”,

        przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,

        wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

        wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,

        potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybrany wcześniej sposób.

 

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

        w przypadku produktów niematerialnych – przesyłka drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres email.

        w przypadku Produktów materialnych:

            przesyłka pocztowa,

            przesyłka kurierska,

    Klient może wybrać z następujących metod płatności:

        płatności elektroniczne.

 

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 

    W celu zakupu produktu elektronicznego lub usługi, Klient powinien wykonać następujące czynności:

        dodać Produkt do koszyka, klikając przycisk „Kup teraz”,

        z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

        wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,

        zaakceptować warunki Regulaminu,

        kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”

    Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę”,

        przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty

    Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

    Z chwilą dokonania płatności Umowę sprzedaży uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.

    Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.

 

§ 10 Reklamacje

 

    Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Klientów, w przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

    Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dostarczenia Produktu Klientowi przez Sprzedawcę.

    Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.

    Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.

    W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

 

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

 

    Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

    Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

    W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.

    Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie jest to jednak obowiązkowe.

    Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

    Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

        zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

        do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

        skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

        Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

§ 13 Dane osobowe i pliki Cookies

 

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.ewelinacichowska-logosido.pl/polityka-prywatnosci/

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 

    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

    Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.

    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian

    Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.

    Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.